Personuppgiftshantering – GDPR

Information enligt dataskyddsförordningen GDPR. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss.

För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter för att ge dig så bra service som möjligt.

Texten gäller Swerör J.Borg AB inklusive dotterbolag Teknik och Inst. Samordning Sverige ABbehandling av personuppgifter.

 1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur Swerör J. Borg AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Informationen vänder sig till dig som

 • Leverantör
 • Kund
 • Söker jobb hos oss
 • Besöker vår Webb
 • Anställd

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Swerör J.Borg AB, org nr 556449-4564, Askims Verktygsväg 7, 436 34 Askim, ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas till Swerör J. Borg AB eller Teknik och Inst. Samordning Sverige AB av en enskild.

 1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer eller IP-adress.

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?
 • När du är kund hos oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter rörande företrädare för kunden (t ex anställda, kontaktperson m.fl) för det berättigade intresset att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden. Behandlingen av personuppgifter sker också när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Swerör J. Borg AB. Vidare kan personuppgifter komma att behandlas av Swerör J.Borg AB för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, kundundersökningar, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för Swerör J.Borgs berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla god kundkontakt. Swerör J.Borg AB kan avseende behandling av tjänster för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden. Personuppgifter kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer enligt lag eller om Swerör J. Borg AB har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifter till sådan part, exempelvis koncernföretag eller försäkringsbolag. I förekommande fall kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag före bedömning av enskild firmas ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

Vi använder bara information om dig som behövs för att underlätta kontakt mellan dig och bolaget i samband  med vår affärsrelation samt på ett sätt som är sedvanligt för denna typ av affärsrelation. Typiskt sett kan vi ha information om ditt namn och dina kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer etc. Några känsliga uppgifter lagrar vi däremot inte om du inte uttryckligen gett ditt medgivande till det.

Rättslig grund för hanteringen:

Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning) samt kundavtal (fullgöra ett avtal)

Lagringstid:

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt så att de inte längre kan kopplas till dig.

 • När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med oss på många olika sätt, t ex via sociala medier, i samtal och e-post. 

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel och klagomål
 • Leverera beställd vara eller tjänst
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar på vår hemsida

Rättslig grund för hantering

Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning) samt kundavtal (fullgöra ett avtal)

Lagringstid:

Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

 • När du är anställd av Swerör J. Borg AB

När du blir, är eller har varit anställd av Swerör J.Borg AB hanterar vi:

 • Uppgifter du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
 • Kontouppgifter för löneutbetalning
 • Uppgifter om försäkringar

Rättslig grund för hanteringen:

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din anställning hos Swerör J.Borg AB.

Lagringstid:

 • Vi sparar dina personuppgifter under din anställning och därefter i upp till 8 år
 • Namn, personnummer och anställningstid raderas inte
 • När vi har skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund för hanteringen:

Vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag, vi gör det med stöd av en rättslig skyldighet.                            

 1. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.

 1. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER

Mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

 1. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerhet i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerar riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t ex att vi har riktlinjer och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

 1. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begär rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring –du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet –du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter du som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:

www.datainspektionen.se

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet med kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 1. KONTAKTUPPGIFTER

Swerör J.Borg AB (org nr 556449-4564) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Swerör J.Borg AB

Askims Verktygsväg 7

436 34 Askim

E-post:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I brevet önskar vi att du uppger namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

 1. UPPDATERING AV INFORMATIONSTEXT

Denna informationstext uppdaterades senast 11 oktober 2018 och kan komma att ändras.

Ändringar publiceras på vår webbplats.

Swerör j borg AB

Askims Verkstadsväg 7
43634 Askim
Telefon: 031-301 40 60

Powered by: aveny Production